top of page

O nás

Úvodní video Českobratrské církve evangelické: https://youtu.be/FyYuMTtqqhI

Opatovský sbor je malým společenstvím evangelíků z Opatova a okolí. S radostí mezi námi uvítáme návštěvníky :)

Jsme součástí horáckého seniorátu (územně správního celku naší církve).

O naší církvi

Českobratrská církev evangelická je druhou největší církví v České republice, nejpočetnější protestantskou církví. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781.

Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. Nejvyšším shromážděním je synod, který zasedá jednou ročně. K farářské službě pověřuje církev muže i ženy. Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech.

 

Ke 31. 12. 2015 měla Českobratrská církev evangelická 75 318 členů, 254 farních sborů ve 14 seniorátech a 207 kazatelů (160 mužů a 47 žen).

Web ČCE: https://www.e-cirkev.cz/

Informační portál ČCE: http://www.evangnet.cz/

HISTORIE KAZATELŮ

1.8.1869 - 30.11.1912: Vincenc/Čeněk Šimek (farář)

18.10.1915 - 31.7.1922: Josef Potoček (farář)

1930 - 1932: Josef Štulc (diakon)

1.9.1932 - 2.9.1934: Miloš Šourek ThB. (vikář)

3.9.1934 - 31.7.1936: Miloš Šourek ThB. (farář)

16.2.1937 - 30.6.1938: Bohuslav Pospíšil (farář)

16.11.1938 - 30.11.1943: Rudolf Šimsa (farář)

1.12.1943 - 30.9.1947: Jiří Ruml (vikář)

1.10.1947 - 14.9.1971: Jiří Ruml (farář)

1.10.1972 - 14.2.1981: Jana Kašparová (vikářka)

1.7.1987 - 30.9.1991: Vladimír Doule (farář)

1.3.1992 - 1.12.1995: Jaroslava Soušková (farářka)

1.9.2017 - 31.8.2022: Filip Boháč (farář)

1.10.2022 - 1.10.2027: Pavla Jandečková (farářka)

 

Z historie našeho sboru 

Evangelický sbor a škola Opatov byl přifařen a přiškolen k nedaleké Vyskytné. Po vydání tolerančního patentu v roce 1781 se více než polovina obyvatel přihlásila k evangelické víře. Sídlo prvního farního sboru bylo ve vzdálené Moravči, opatovští evangelíci byli součástí filiálního sboru ve Strměchách. V roce 1857 podali evangelíci z Opatova, Jankova, Dušejova, Zbilid, Dudína, Ústí, Nového Rychnova, Vyskytné, Hojkova a Milíčova žádost o zřízení samostatného sboru se sídlem v Opatově. Začátkem roku 1862 byla sepsána Základní listina, ve které se evangeličtí občané uvedených obcí zavázali vydržovat faráře, zřídit faru a postavit kostel. K vyhlášení samostatnosti sboru došlo v roce 1863.

Už v roce 1858 byla zakoupena zemědělská usedlost č. p. 10, která byla upravena na faru. V letech 1864–1868 byl postaven uprostřed návsi kostel v pseudorománském slohu, obdelníkový s poligonálně uzavřeným presbytářem a věží v západním průčelí. V roce 1870 byl na pozemku za farou zřízen hřbitov. 7. září 1879 zachvátil značnou část obce požár, který poškodil 28 usedlostí a také kostel, faru a školu. Všechny sborové budovy se podařilo v krátkém čase opravit. K evangelickému vyznání se ještě při sčítání lidu v roce 1931 hlásilo 215 z celkového počtu 401 obyvatel. Při posledním sčítání v roce 2001 už to bylo pouze 41 obyvatel z 202. Evangelické děti navštěvovaly spolu s katolickými školu ve Vyskytné, na náboženská cvičení chodily do evangelické školy ve Strměchách.

V roce 1832 bylo zahájeno vyučování na soukromé evangelické škole, kterou postavili a učitele z vlastních prostředků vydržovali evangelíci z Opatova, Jankova, Dušejova, Dudína, Milíčova a Hojkova. Vedle dětí z těchto obcí sem postupem času začaly docházet také děti evangelíků z Vyskytné a ze Zbilid. Katolické děti z Opatova chodily do vyskytenské školy až do roku 1916. Tehdy byla soukromá evangelická škola zrušena a zřízena z ní veřejná jednotřídní škola. Opatov byl vyškolen ze školní obce Vyskytná i ze školního okresu Pelhřimov a stal se součástí humpoleckého školního okresu.

Od školního roku 1917/18 byla opatovská škola rozšířena na dvoutřídní. Jedna třída byla ve staré školní budově na jižním okraji obce (dnes hospoda), druhá třída (fotografie) byla nejprve umístěna v sále hostince č. p. 7, poté v usedlosti č. p. 32 a od roku 1923 na faře. V roce 1930 bylo zahájeno vyučování v nové školní budově, postavené na severním okraji obce. Až do okupace nesla název Masarykova obecná škola.

Od školního roku 1941/42 byla škola zredukována na jednotřídku, do níž po válce chodili už pouze žáci 1.–5. ročníku, kteří od 6. ročníku přecházeli na měšťanskou školu do Vyskytné a později také do Dušejova.
Škola v Opatově byla zrušena k 1. 9. 1975 pro malý počet žáků. V současné době se ve školní budově nachází obecní byt, ordinace obvodního lékaře a část má pronajatu 1. Opatovská s. r. o.

- Evangelický pseudorománský kostel podle návrhu Josefa Bláhy z Kostelce z roku 1868 na návsi; nemovitá kulturní památka číslo 8911
- Evangelický hřbitov z roku 1870 na severním okraji obce s několika náhrobky z poslední čtvrtiny 19. století
- Pamětní kámen Mistra Jana Husa z roku 1915 na návsi

Literatura:
- Karel KLAŠKA, Obecná dvoutřídní škola v Opatově, Zálesí XXII, 1940–41, s. 98–100
- Václav MELICHAR, Masarykova obecná škola v Opatově, Zálesí XIII, 1931–32, s. 100–104
- Václav MELICHAR, Soukromá evangelická reform. škola v Opatově, Zálesí XIII, 1931–32, s. 89–92
- Jaroslava PAULUSOVÁ, Dušejov a okolí, Dušejov, Obecní úřad 1993, 118 s.
- Jaroslava PAULUSOVÁ, Škola ve Vyskytné u Pelhřimova 1722 –2004, Vyskytná, Obecní úřad 2004, 376 s. (o opatovské škole především na s. 124–136)
- Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Časlavsko 1. Zpracovaly Magda Zahradníková a Eva Štrejnová, Praha, Státní ústřední archiv 1999, s. 183–185
- Zdeněk SOUŠEK, Z historie evangelického sboru v Opatově, Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských XII, 2000, s. 101–116
- Tereziánský katastr český. Svazek 1. Rustikál (kraje A–CH), Praha, Archivní správa Ministerstva vnitra 1964, s. 234–235

Mapa_horacko.png

Congregation of Bohemian Bretheren evangelic church in Opatov

After the Patent of tolerance had been published in 1781, a group of Protestants with helvetic creed was formed in Opatov. However, this group was not numerous. That is why it had belonged at first to congregations in Moraveč and in Strměchy. In 1830, a school was founded in Opatov. In the half of 19th century, an effort to create an independent congregation was begun. Its certificate of incorporation is dated 16 September 1862. In this very congregation, there were united evangelic Protestants from Opatov, Jankov, Dušejov, Zbilidy, Dudín, Ústí, Nový Rychnov, Vyskytná, Hojkov and Milíčov.

Thanks to money they had received from Jan Dolejší from Dušejov, Opatov citizens bought a farm building on a village square and transformed it into a parsonage. In 1870, a graveyard was established behind it. On an empty estate on a village square, there was built a church in 1864 – 1868. It was solemnly opened on November 1st, 1868.

In 1879, a big fire swept the church, the parsonage and the school in Opatov. Thanks to help of many neighbouring congregations of this church and of Gustav-adolfs’ association, buildings of congregation were renewed soon. Their appearance has not been changed since then.

 

Parsons in Opatov:

 • Čeněk Šimek 1869 - 1912

 • Josef Potoček 1915- 1922.

 • Josef Křenek – he did not started the service

 • Josef Štulc 1929 - 1932

 • Miloše Šourka 1934 - 1936

 • Bohuslav Pospíšil 1937 - 1938

 • Rudolf M. Šimša 1938 - 1943

 • Jiří Ruml 1943 - 1971 (a big reconstruction of the church and of a part of the parsonage)

 • Rostislav Nechuta 1971 - 1972

 • 1.10.1972 - 14.2.1981: Jana Kašparová

 • 1.7.1987 - 30.9.1991: Vladimír Doule

 • 1.3.1992 - 1.12.1995: Jaroslava Soušková

 • 1.9.2017 - 31.8.2022: Filip Boháč

 

Since 1972 no preacher has lived in Opatov – they have administrated the congregation from somewhere else.

Administrators:

 • Daniela Brodská: 1981 (She didn’t started her service because she had not got the state permission which was necessary at that time)

 • Rostislav Nechuta from Humpolec: 1981 - 1984

 • Lubomír Kabíček from Jihlava: 1984 - 1987

 • Vladimír Doule: 1987 - 1991

 • Jaroslava Soušková: 1992 - 2000

 • Jan Keller from Humpolec: 2000 - 2005

 • Pavel Šindler from Humpolec: 2005

 

Curators of congregation:

 

Josef Pípal from Vyskytná: 1863 – 1884

Jan Dolejší from Dušejov: 1884 – 1902

Jakub Dolejší from Vyskytná: 1902 – 1910

Jan Dolejší from Dušejov: 1910 – 1919

Josef Rubík from Opatov: 1919 – 1923

Jan Dolejší from Vyskytná: 1923 – 1952

Stanislav Dolejší from Maršov: 1952 – 1955

Ladislav Pípal from Vyskytná: 1955 – 1962

Václav Duba from Dudín: 1962 – 1964

Josef Duba from Dudín: 1964 – 1975

Vladislav Slavík from Opatov: 1975 – 2000

ing. Jan Litomiský: since 2000

 

Numerosity of congregation in Opatov:

 

Year 1869: 567 members

Year 1918: 711 members

Year 1922: 723 members

Year 1930: 511 members

Year 1938: 487 members

Year 1948: 398 members

Year 1965: 327 members

Year 2006: 140 members

Year 2019: 94 members

 

                                                                                                                                                                          (Zdeněk Soušek)

bottom of page