Užitečné odkazy

opatov@evangnet.cz

Farní úřad

Opatov č. 10, (okres Jihlava)

588 05 Dušejov

RSS Feed

© Filip Boháč 2017 by WiX web creator

8.12.2019 - Mt 1,18-25 - 2.Adventní

09.12.2019

1.Čtení: Lukáš 1,26-38

2.Čtení: Matouš 1,18-25

 

Milé sestry a milí bratři, Marie a Josef jsou asi nejznámější manželský pár v Novém zákoně. Marie jako matka Ježíšova a Josef jako její manžel, který se spolu s ní staral o Ježíše v jeho dětství a dospívání. Pro dnešní kázání jsem z evangelia vybral oddíl, který se více zaměřuje na Josefa. Ale nebojte se, bude řeč jak o Josefovi, tak o Marii, vždyť přece byli manželé a patřili k sobě.

Málem to však s nimi dopadlo úplně jinak. Nechybělo mnoho a jejich vztah by se rozpadl někdy mezi zásnubami a svatbou. Tedy ještě dřív, než mohl pořádně začít. Je to hodně dramatický příběh. Život nastávajících manželů se značně zkomplikoval zvláštní událostí, kterou prožila Marie. Počala z Ducha svatého. To víme my, čtenáři Matoušova evangelia, protože nám to Matouš prozradí hned na začátku. Věděla to i Marie, ale její snoubenec ne, ten se to měl teprve dozvědět. Početí z Ducha svatého bylo něco neslýchaného i tehdy. Josef s tím těžko mohl počítat. Závěr musel být jednoznačný. Marie je těhotná před svatbou a čeká dítě s někým jiným. Pro Josefa to musela být velice těžká situace. Hrůza. Vypadalo to, že vztah ztroskotal. Josefovi bylo jasné, že se s Marií musí rozejít. Rozhodl se však nedělat to ještě horší, než už to bylo. Čteme o něm, že byl spravedlivý. Možná nám toto slovo nekoresponduje s tím, jak chtěl situaci vyřešit: rozejít se s Marií v tichosti tak, aby o tom pokud možno nikdo nevěděl. Možná si se spravedlností spojujeme něco jiného. Spravedlivou pomstu – kdo se provinil, tak ať je spravedlivě potrestán. Spravedlnosti přece musí být učiněno zadost. Josef to chápe jinak. Jistě, mohl by z toho udělat pořádnou aféru, všude rozhlásit, že mu Marie byla ještě před svatbou nevěrná a že se s ní tedy rozchází. Mohl by dát průchod svému hněvu. Avšak Josef nechce Marii ještě více přitížit. Ví, že její další život jako svobodné matky bude nesmírně těžký i bez veřejné ostudy. Tak se s ní alespoň rozejde v tichosti. Nic víc pro ni v tuto chvíli udělat nemůže.

Anebo... může? Pro tuhle možnost mu otevře oči a srdce teprve zvláštní sen, ve kterém se Josef setká s andělem. Nevíme, jestli to byl taky Gabriel, který byl poslán k Marii, nebo některý z jeho andělských kolegů. Každopádně – anděl je posel, Boží posel, který Josefovi přináší důležitou zprávu od Boha. Budiž, je to „jenom“ ve snu, ale pro Josefa to bude stejně důležité, jako bylo pro Marii přímé setkání s Gabrielem. Zazní tu klíčové poselství, klíč k tomu, co se to vlastně děje. Nejprve však anděl Páně Josefa osloví jménem a ujistí ho: „Neboj se.“

U toho se chci zastavit. Stejné neboj se slyšela Marie od Gabriela, jak jsme četli v prvním čtení (L 1,30). Tohle neboj se, Boží neboj se, to je vysoce a hluboce důležité slovo pro Marii i pro Josefa. V jejich životě se děje převratná událost, která vypadá dost divně a komplikuje jejich situaci. Stejně jako to potřebovala slyšet Marie, potřebuje to nyní slyšet i Josef. A prosím, není to žádná laciná útěcha ve stylu ty to zvládneš, to dáš, proč by sis s tím dělal těžkou hlavu? Tohle je něco jiného. Je to ujištění, že Bůh má situaci ve svých rukách. Anděl říká Josefovi, že to, co se v životě Marie stalo, je dílo Ducha svatého, dílo Boží. A proto se Josef nemusí bát s Marií zůstat, i když to společensky vypadá nemožně. Z Božího hlediska je to však velmi žádoucí. Bude přece lepší, když se o nově narozeného Božího Syna budou starat dva lidi, než kdyby na to Marie byla sama, navíc v pozici svobodné matky. Tohle Boží řešení situace vede dál než společenské konvence. Josef to Boží řešení přijme a s Marií zůstane. Jiří Mrázek, současný český novozákonník a vážený učitel na Evangelické teologické fakultě, k tomu napsal, že Josef „dal přednost Božímu snu před lidskými konvencemi.“  Vztah Josefa a Marie se nemusí rozpadnout. Marie nezůstane sama na péči o Božího Syna, až se narodí. Když si přečtete druhou kapitolu Matoušova evangelia, zjistíte, že Josef v tom ještě sehraje hodně důležitou roli.

To Boží neboj se potřebujeme v různých situacích svého života slyšet také. Potřebujeme to, myslím, zejména tehdy, když se před nás staví nějaký úkol, tak jako se postavil před Josefa a Marii. A my máme pocit, že na ten úkol nestačíme. Ze své lidské perspektivy nevidíme, jak dál. Boží neboj se nám může hodně pomoci. Pomyslně se postavme na Josefovo místo a přijměme spolu s ním tohle Boží neboj se. Nebojme se, protože Bůh je s námi, jak jsme také slyšeli z dnešního evangelia. Nejsme sami na své úkoly, na svůj leckdy komplikovaný život. Nejsme sami se svou lidskou perspektivou. Bůh vidí dál než my a ujišťuje nás, že je s námi. Narození Ježíše Krista, které budeme slavit o Vánocích, znamená právě to. Budeme slavit, že Bůh přišel mezi nás lidi ve svém Synu, aby se přiblížil na naši úroveň. Jak lépe bychom mohli pochopit, že je s námi, než tak, že se stal jedním z nás? Ježíš Kristus, Bůh, ve kterého jako křesťané věříme, je Bůh, který jde člověku vstříc. Proto také slavíme advent, příchod Boží. Světlo svíček na adventním věnci nám přitom symbolizuje a připomíná, že přicházející Bůh vnáší světlo do našeho života. V tom Božím světle můžeme také některé věci pochopit jinak, než jak jsme jim doposud rozuměli (nebo nerozuměli). Bůh otevřel Josefovi oči a srdce pro nové pochopení jeho situace a pro nové řešení. Věřím, že takto otevírá oči a srdce i nám. Přichází ovšem nejen k nám a pro nás, ale do celého světa a pro každého člověka. Bůh je tím pravým světlem, které osvěcuje každého člověka, jak čteme v evangeliu podle Jana (J 1,9). Věřím, že každému člověku chce především otevřít srdce pro svou blízkost v Ježíši Kristu. I toto můžeme a máme slavit o adventu a o Vánocích: Boží zájem o každého člověka, nejen o nějakou užší či širší skupinu vyvolených.

Vraťme se ještě k andělskému poselství v Josefově snu. Anděl Josefovi říká: Marie porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Jméno Ježíš znamená „Hospodin spasí“, zachrání. Prý to bylo v té době běžné jméno. Třeba tak, jako je dneska jméno Jan, které taky původně znamená velkou věc, a sice „Bůh je milosrdný“. Tehdy běžné jméno Ježíš vyjadřuje poslání Božího Syna – vysvobodit lidi ze hříchů. Hřích je to, co člověka odděluje od Boha. To, co zabraňuje vztahu mezi člověkem a Bohem. Není to jen konkrétní špatný čin, který se Pánu Bohu nelíbí, kterým ubližuju druhým nebo i sám sobě. Není to jen souhrn mých morálních nedostatků. I když to všechno pod hřích patří, je to něco hlubšího. Je to nedůvěra vůči Bohu, touha si vystačit sám, být sám svým vlastním pánem, neochota přijmout Boží nárok na můj život. Na hříchu se podílím svým jednáním a svými postoji a zároveň je to nějaká cizí síla, která mě přesahuje. Snad se dá obrazně a přibližně říct, že hřích je taková zeď, která stojí mezi Bohem a každým z nás. Zeď, kterou jsme nezačali stavět sami, která tu byla i před námi, ke které však čas od času přidáme nějakou tu cihlu. Snad se dá říct, že hřích je takové vězení, ve kterém vězíme, někdy až po uši. Ježíš Kristus, Boží Syn přišel do světa, aby každého člověka z toho vězení vysvobodil. Přišel, aby překonal oddělení mezi člověkem a Bohem. Anděl tedy Josefovi ve snu ukázal, jaké poslání má to dítě, které Marii narodí. To dítě, Boží Syn, mělo a má zcela zvláštní poslání. Jeho poslání se bytostně týká také nás. Tím spíš pro nás platí to Boží neboj se, nebojte se. Vždyť Bůh nechce, abychom zůstali trčet a vězet v tom vězení, za tou zdí hříchu. Přišel ve svém Synu, aby nás zahrnul do své lásky a vedl do svobody dětí Božích (Ř 8,21). A to je evangelium, Boží radostná zpráva pro každého člověka, pro celé lidstvo, pro celý svět. Amen.

 

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti za zprávu o Tvém příchodu do světa a mezi lidi. Dej, prosíme, ať pronikne do hloubi našeho srdce a změní náš život. Dej nám poznat, že jsi s námi a že se proto nemusíme bát. Svou láskou, prosíme, překonej každou lidskou nedůvěru a dej všem lidem vidět naději, kterou přinášíš. Amen.

Slovo potěšení: 1J 4,9-10

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now