Užitečné odkazy

opatov@evangnet.cz

Farní úřad

Opatov č. 10, (okres Jihlava)

588 05 Dušejov

RSS Feed

© Filip Boháč 2017 by WiX web creator

16.12.2018 - Izajáš 40, 1-11 - Připravujte cestu Páně (O.Horký)

16.12.2018

1 Čtení: Matouš 11,2-10

2 Čtení: Izajáš 40,1-11

 

Drazí bratři, drahé sestry.

Máme dnes třetí adventní neděli. Za týden a den tu máme Štědrý den. Začnou Vánoce. Budeme si připomínat narození Spasitele. Sejdeme se s rodinou blízkou i vzdálenou. Provedeme doma důkladný úklid, zameteme a vyhodíme to, co je ošklivé. Pak přijde Štědrý večer. Dáme si řízek či kapra, trochu cukroví, svým blízkým dáme nějaký hezký dárek a sami si nějaký rozbalíme. Je tohle smysl Vánoc?

Nacházíme se v období adventním. Jsme již za jeho polovinou. Advent – co to vlastně je? Slovník nám poví, že slovo advent má původ v latinském slovese adveniō, což znamená „přicházím“. Jde o příchod. Příchod…ale koho, čeho? O příchod kapra do vany poté, co jej koupíme? Nebo příchod ke stromečku po štědrovečerní večeři?

Ne. Tyto čtyři týdny tzv. doby adventní jsou čekáním na příchod Ježíše. Jeho narození. Ano, jistě, jednou se již narodil, můžeme namítnout. Ale neděje se to celé u stolu s večeří znovu? Když tam sedíme, připomínáme si narození, čteme ten notoricky známý příběh z Lk 2? Přichází mezi nás znovu?

Pěkná paralela zde může být u jiné rodinné večeře, která je též připomínkou něčeho velikého. Židovská velikonoční večeře. Ta začíná otázkou syna k otci: „Otče, proč jsme se zde dnes sešli?“ a otec odpovídá „Protože této noci nás Hospodin vyvedl ze země otroctví“. Dnes. Ne před mnohými dny a lety. Dnes nás vyvedl. Celý příběh běží nanovo, dnes se to děje.

A podobně je to s Vánoci a adventem. Ježíš znovu přichází, přichází k nám, do našich srdcí. Text proroka Izajáše vyzývá k přípravě na příchod Krále. Vyrovnejte na poušti cestu Hospodinu! Máme dokonce snížit pahrbky a vyrovnat údolí. To je jedna z náplní adventu. Příprava na příchod.

Jaké pahrbky, a jaká údolí? Inu, mohou býti různého rázu. Můžou to být pošramocené vztahy s okolím, mohlo by to být neustálé shánění se po něčem, nedostatek klidu. V adventu a o Vánocích tento klid máme, nebo můžeme mít.

Je to čas pro ohlédnutí se za uplynulým rokem. Zhodnotíme, co se nám povedlo, a řekneme si, co chceme v dalším roce dosáhnout. Ne nadarmo se dávají předsevzetí na Nový rok. Vždyť právě o Vánocích máme čas si je vytyčit a rozmyslet.

Máme kolem sebe i své blízké. S mnohými můžeme být v nepohodě. Mohli jsme se pohádat. Mohli jsme na sebe být nepříjemní. Můžeme mít mezi sebou napětí. Je to příhodný čas na urovnání vztahů. Čas klidu, čas radosti a lásky. Čas odpuštění.

Pán přichází do našeho srdce. Dokážeme ho tam uhostit? Já sám za sebe nedovedu říct, zda bych to dokázal. Přece jen, přivítat Krále všeho stvoření ve svém nitru, které je kolikrát hříšné až hanba. Ale o tom to je. Připravit se na toto co nejlépe. Uklidit si nejen doma. Zamést si taky u sebe samého.

A prorok mluví dále. Hovoří nyní o pomíjivosti stvoření, ba o pomíjivosti člověka. Vždyť všechno tvorstvo je jako tráva. Tráva se vyznačuje svou hustotou a množstvím, ale též svou potřebou vláhy. Vždyť tráva usychá a květ vadne. Přesně to je ono.

Asi si všichni pamatujeme veliká sucha tohoto léta. Vše usychalo, zahrádky byly plně závislé na zalévání. A vody bylo poskrovnu. Déšť nám byl velikým darem, za který jsme se modlili. Vím, kterak jsem chodil na naši zahradu zalévat záhony ráno i večer. Zejména večer si vyprahlá půda brala vody mnoho.

Na brigádě jsme při hodnocení kukuřice procházeli pole, která byla již v srpnu přezrálá, a rostliny nepříjemně suché nás řezaly. Mnohá pole se již sklízela. Hlína se i při malém závanu větru zvedala a odletovala z pole.

Takto si člověk, v našich šířkách uvyklý na dostatek vláhy, uvědomí její hodnotu. Co je pro nás onou vláhou? Tráva usychá, květ vadne, ale Slovo Boha našeho trvá věčně. Ano. Boží slovo je onou vláhou. Stejně jako rajčata či papriky, i my potřebujeme ráno či večer zalévat. Večer je vhodná doba pro ztišení se. Po celodenním shonu nás čeká jen spánek a před ním se můžeme zamyslet. Přečíst si z Písma, poděkovat za uplynulý den a jeho krásu, za slunce i lidi kolem nás.

Pozoruji, že když v některých náročných obdobích nestíhám naslouchat hlasu Božímu, podepisuje se to. Stres se tím ještě umocní. Naopak, když si na Boha čas dělám, i v období zkoušek nebo shonu ohledně chystání tábora pro děti, jde to snáze. V takových chvílích použiji třeba i pomůcku pro usnadnění. Třeba Hesla, která mají na každý den vybrané verše. Těmi den začínám či končím. A je to pro mne povzbuzení, neboť vím, že na to vše nejsem sám.

Po tomto oddíle prorokovy řeči, naplněném depresí z pomíjivosti, následuje závěr. Vystup si na vysokou horu, co nejvíce zesil svůj hlas. Onen hlasatel nám sděluje, že Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Že přijde a ochrání nás. A každému nese podle jeho zásluh odměnu.  Co to jen znamená, ono vystoupení na horu?

Když mi moje babička vypravovala o tom, jak jezdili s rodiči o prázdninách na Slovensko, zmiňovala se též o návštěvě hor a salaší. Tamní bačové se mezi sebou leckdy i podnes dorozumívají hlasitým voláním. A z kopce se hlas nese opravdu krásně do daleka. Koneckonců, i proto se zvony umisťovaly do věží. Aby je každý slyšel i na poli oznamovat poledne či večer.

Hlasatel tedy má vystoupit na horu a mluvit hlasitě, protože jej má slyšet co nejvíce lidí. Každý má slyšet zprávu o tom, že přichází král. Každý to má vědět, aby nemohl říci „toto jsem nevěděl, a proto jsem se nepřipravil“. A každý se má radovat, neboť přichází král mocný a laskavý. Král, přinášející nám sebe sama. Přinášející nám spásu.

Jeho zvolání začíná slovy „Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády.“ Slyšíme v tom ono prastaré zaslíbení, Š’má, Jisrael, Adonai Elohejnů, Adonai echat. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. On je náš Bůh, neboť nyní i my jsme jeho lid. A toto nám zaslíbil, tedy je náš Bůh navždy, neboť jeho slovo je pravdivé. Můj i tvůj, nás všech, kteří jej vyznáváme. A tato parafráze zaslíbení z Deuteronomia pokračuje posledním veršem. Veršem, který staví onoho mocného Boha do nové role.

Přichází totiž zároveň pastýř, který „jehňátka nese v náručí, březí ovečky šetrně vede“. Je to milující Otec, kterému na nás záleží. A má nás rád všechny, vždyť i jehňátka, i beránci a též i březí ovečky jsou součástí jednoho stáda – jeho lidu. Hospodin je náš pastýř, nebudeme míti nedostatku. Pase nás na zelených pastvinách a přivádí nás k tichým vodám. Vede nás stezkou spravedlnosti.

A jakkoli se my můžeme vidět na místě beránků v jeho náruči, jsou součástí stáda i jeho březí ovečky. Tvorové bezbranní, odkázaní na pomoc a ochranu zbytku. Jistě nás každého napadne někdo takový. Někdo, kdo potřebuje naši pomoc, komu ji třeba prokazujeme. Jsme součástí jednoho stáda, všichni. A jako takoví bychom měli fungovat. Hospodin nás miluje všechny stejně, a ke každému se sklání dle jeho potřeby. I když se odvracíme z jeho cesty, vždy nás rád přijme zpět poté, co poznáme svůj omyl.

Úplně závěrem bych zmínil úvod textu. „Potěšujte, potěšujte můj lid,“ praví váš Bůh. To je důležitý úkol. V každém trápení se podporujme. Víme všichni, jak mohou být některé situace těžké, ale díky lidem okolo nás můžeme opět zvednout hlavu a kráčet dále. S vědomím toho, že na věc nejsme sami. Že jsou s námi naši blízcí a jejich prostřednictvím i Hospodin.

Celé dnešní slovo je prorokem sdělován jako povzbuzení. Uchystejme cestu Pánu. Vždyť přichází náš král, vrací se a nás, zkroušené, – a někdy trestané za naše chyby – právě nás nyní opět přijímá. A navzdory vší pomíjivosti, která nás může trápit, je jeho Slovo věčné.

A on nás povede svou laskavou rukou a ochrání nás. A my mu za to děkujme, neboť láska, se kterou se vrací, je veliká. Přináší nám pokoj a přináší nám spásu, kterou nám slíbil. A jeho Slovo je věčné a sliby platné. Buďme si tedy jisti jeho obětí a naší spásou, vždyť každý, kdo věří v něho, nezahyne, ale má život věčný. Pojďme tedy vstříc blížícímu se příchodu Spasitele s radostí a otevřeným srdcem.

Amen.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now